Informatie over gegevensbescherming voor websitebezoekers

Als verwerkingsverantwoordelijke willen wij, TORWEGGE GmbH & Co. KG, Oldermanns Hof 6, 33719, Bielefeld, Duitsland, +49 521 93417-0, info@torwegge.de, toelichten welke gegevens we van u verwerken. Indien u vragen heeft over privacy en gegevensbescherming, kunt u via datenschutz@torwegge.de contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

In het onderstaande vindt u informatie over welke persoonsgegevens wij tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen en hoe deze worden gebruikt. Persoonsgegevens wijst op alle gegevens waarmee u als natuurlijk persoon (hierna "betrokken persoon" of "betrokkene" genoemd) geïdentificeerd wordt of kan worden, zoals bijv. naam, adres, e-mailadres of uw gebruiksgedrag. Betrokken personen zijn de personen die onze website bezoeken en van ons online aanbod gebruikmaken.

Klachten indienen

Indien u van mening bent dat de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, strijdig is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), heeft u het recht een klacht in te dienen bij de voor u verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming, zoals de Duitse Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, https://www.ldi.nrw.de/, of bij een andere autoriteit voor gegevensbescherming naar keuze.

Juridische grondslag

 • Art. 6, lid 1, letter a van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens met toestemming van de betrokken persoon.
 • Art. 6, lid 1, letter b van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met de betrokken persoon of voor het uitvoeren van contractuele maatregelen voorafgaand aan deze overeenkomst.
 • Art. 6, lid 1, letter c van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens zoals noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ons wordt gesteld volgens het toepasselijke recht van de EU of volgens het toepasselijke recht van een land waarin de AVG geheel of gedeeltelijk van toepassing is.
 • Art. 6, lid 1, letter f van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens zoals noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons of van derden, voor zover
  deze zwaarder wegen dan de fundamentele vrijheden en grondrechten of belangen van de betrokken persoon.
  Gerechtvaardigde belangen omvatten in het bijzonder ons bedrijfseconomische belang bij het beschikbaar kunnen stellen van onze website, informatiebeveiliging, het ten uitvoer brengen van eigen juridische vorderingen en naleven van overige juridische voorschriften.

Hierbij maken we in het kader van dienstverlening gebruik van externe dienstverleners die specifiek tot geheimhouding en gegevensbescherming verplicht zijn. Gegevens worden uitsluitend aan autoriteiten doorgegeven indien daartoe dwingende wetgeving bestaat.

Recht van bezwaar

U kunt de door u verleende toestemming voor toekomstige verwerkingen intrekken overeenkomstig art. 7 AVG.

Doelen van de verwerking

Algemeen: Presentatie van het bedrijf, uitvoeren van diensten en/of verkoop van producten, en communicatie via internet. Op deze website worden gegevens verwerkt met het doel informatie te verstrekken over de producten en diensten van ons bedrijf en in voorkomende gevallen een sollicitatieprocedure te faciliteren waarbij de gebruiker doelgericht contact kan opnemen met een contactpersoon binnen ons bedrijf.

U beschikt te allen tijde over het recht op inzage in of bezwaar tegen de door ons opgeslagen gegevens. Meer informatie hierover leest u in de onderdelen "Rechten van betrokkenen" en "Recht van bezwaar".

Algemeen

Wanneer u ons persoonsgegevens ter beschikking stelt, verwerken wij deze voor het beantwoorden van uw aanvraag, het verstrekken van advies, het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, en voor technisch beheer. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven of anders overgedragen, indien dit noodzakelijk is bij het uitvoeren van een overeenkomst of bij facturering, of indien u hiervoor van tevoren toestemming heeft gegeven. U beschikt te allen tijde over het recht om de door u gegeven toestemming voor toekomstige verwerking in te trekken, zie daarvoor het onderdeel Recht van bezwaar.

De juridische grondslag voor het verzamelen, verwerken en overdragen van gegevens is het uitvoeren van overeenkomsten, conform art. 6 I (b) AVG.

De gegevens worden gewist na afloop van de wettelijk verplichte bewaartermijn. Voor zover er geen sprake is van een wettelijke bewaarplicht, worden gegevens gewist wanneer het doeleinde ervan komt te vervallen.

Verzamelen van servergegevens

Doel van de verwerking
Wanneer u onze website bezoekt, worden er automatisch diverse serverstatistieken opgeslagen welke door uw browser aan de server van onze provider worden verstuurd. Zo wordt onder andere het IP-adres van uw apparaat bijgehouden, alsook datum en tijdstip van het bezoek, naam en URL van opgevraagde bestanden, website waarvandaan het bezoek werd gestart of welke u naar onze website heeft geleid (referrer-URL), welke browser u gebruikt heeft, het besturingssysteem van uw apparaat, en de naam van uw provider.

Deze gegevens worden door ons verwerkt voor het doel een probleemloze verbinding te leveren en systeembeveiliging te waarborgen. Deze gegevens worden niet aan andere gegevensbronnen gekoppeld. Het IP-adres wordt geanonimiseerd. De tot stand gekomen verbindingsgegevens worden automatisch gewist; in de regel gebeurt dit na maximaal zeven dagen. In geval van oneigenlijk gebruik van de website, worden loggegevens waar nodig als bewijsmateriaal bewaard totdat het voorval is opgelost.

De juridische grondslag hiervoor is art. 6 l (f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang komt voort uit het willen waarborgen dat onze website veilig functioneert, waarbij we mogelijke vijandige aanvallen willen herkennen.

Contactformulier en aanvragen via e-mail

Doel van de verwerking
Wanneer u ons contactformulier gebruikt, worden uw naam en e-mailadres verzameld en opgeslagen om uw aanvraag te kunnen beantwoorden. Het invoeren van een telefoonnummer waarop u kunt worden teruggebeld, is optioneel. Indien u via e-mail contact met ons opneemt, worden uw e-mailadres en alle in de e-mail aanwezige gegevens door ons verzameld en opgeslagen.

De juridische grondslag hiervoor is art. 6 I (a) AVG, aangezien u door het formulier te gebruiken of ons een e-mail te sturen, akkoord gaat met de verwerking van bovenstaande gegevens. Daarnaast volgt de juridische grondslag ook uit art. 6 I (b), aangezien het opslaan van de gegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan of binnen een overeenkomst.

De gegevens worden gewist wanneer het doel van de opslag komt te vervallen, d.w.z. nadat we de door u ingestuurde aanvraag hebben beantwoord of nadat de betreffende kwestie is afgehandeld.

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming.

Meer informatie over uw recht op wissen en inzage, vindt u onder het kopje "Rechten van de betrokkene".

Online sollicitaties (momenteel niet van toepassing)

Cookies

Doel van de verwerking
Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die in uw internetbrowser (bijv. Firefox, Chrome, Microsoft Explorer/Edge, Safari etc.) worden opgeslagen of door de browser op uw computer (in strikte zin uw besturingssysteem) worden geplaatst bij een bezoek aan onze website. Met behulp van de cookie, die een bepaalde tekenreeks bevat, herkent onze website uw internetbrowser wanneer u ons opnieuw bezoekt. Typische cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde sessie-cookies. Deze hebben tot doel het gebruik van de website te verbeteren en de weergave van content voor u te optimaliseren.

De juridische grondslag voor deze eigen cookies is art. 6 I (f). Ons gerechtvaardigde belang komt voort uit het feit dat we met de eerdergenoemde cookies uitsluitend uw toegang tot onze site vergemakkelijken, waarbij we geen tracking-gegevens verzamelen en zodoende geen inbreuk doen op uw persoonlijkheidsrechten en fundamentele vrijheden.

U kunt het accepteren van cookies in uw webbrowser uitschakelen. Dit kan in bepaalde omstandigheden echter tot een beperkte functionaliteit leiden.

De cookies zijn uitsluitend geldig voor de duur van uw browsersessie en worden gewist zodra u het bezoek aan onze website afsluit.

We gebruiken cookies van de volgende externe partijen:

 • LiveChatInc
 • OpenStreetMap
 • MyFonts

Google Analytics

Doel van de verwerking
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Analytics plaatst zogenaamde "cookies", zie bovenstaande voor een algemene uitleg over cookies.

In het kader van Google Analytics worden cookies toegepast met als doel uw websitegebruik te analyseren en ons online bereik te meten.

Volgens Google Inc. wordt er binnen Google Analytics gebruik gemaakt van de hieronder genoemde cookies. Dit overzicht is afgeleid van het (Engelstalige) overzicht dat Google aanbiedt.

Naam van de cookie

Standaard wistermijn

Gebruiksdoel

_utma

2 jaar na installatie/update

Met deze cookie worden gebruikers en websitebezoeken van elkaar onderscheiden. De cookie wordt geïnstalleerd wanneer de JavaScript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er op dat moment nog geen _utma cookie aanwezig is. De cookie wordt steeds geüpdatet wanneer er gegevens aan Google Analytics worden verzonden

_utmt

10 minuten

Hiermee wordt de aanvraagsnelheid verlaagd

_utmb

30 minuten na installatie/update

Met deze cookie worden nieuwe bezoekers/paginaweergaven vastgesteld. De cookie wordt geïnstalleerd wanneer de JavaScript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er op dat moment nog geen _utmb cookie aanwezig is. De cookie wordt steeds geüpdatet wanneer er gegevens aan Google Analytics worden verzonden

_utmz

6 maanden na installatie/update

Deze cookie slaat gegevens op over de herkomst of campagne. Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien hoe en waarvandaan de bezoeker op onze website terecht is gekomen. De cookie wordt geïnstalleerd wanneer de JavaScript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er op dat moment nog geen _utmz cookie aanwezig is. De cookie wordt steeds geüpdatet wanneer er gegevens aan Google Analytics worden verzonden.

_utmv

2 jaar na installatie/update

Deze cookie wordt gebruikt voor het opslaan van op bezoekersniveau aangepaste variabelen. De cookie wordt aangemaakt als een softwareontwikkelaar de methode _setCustomVar met een op bezoekersniveau aangepaste variabele toepast. De cookie wordt steeds geüpdatet wanneer er gegevens aan Google Analytics worden verzonden.

De juridische grondslag voor het verzamelen en opslaan van gegevens is art. 6 I (f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang komt voort uit het feit dat we aan de hand van de geanalyseerde gegevens bijv. kunnen zien op welk punt gebruikers het websitebezoek afbreken zodat we op basis hiervan onze website voor u kunnen verbeteren, of in welke landen onze site wordt weergegeven zodat we onze taalselectie hierop kunnen aanpassen. Op onze website hebben we de code "gat._anonymizeIp();" aan Google Analytics toegevoegd. Hiermee worden IP-adressen in geanonimiseerde vorm opgeslagen (ook wel IP-masking genoemd). Zodoende is het voor ons onmogelijk de gegevens die tijdens de analyse worden verzameld aan een specifieke persoon te koppelen.

Overdracht van gegevens in landen buiten de EU: De via cookies verkregen informatie over uw gebruik van onze website, wordt doorgaans overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Omdat IP-adressen op onze website worden geanonimiseerd, wordt uw IP-adres voorafgaand aan overdracht door Google ingekort. Dit gebeurt binnen een lidstaat van de Europese Unie of in een ander verdragsland uit het akkoord over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres verzonden aan een server van Google in de VS en daar ingekort. Google gebruikt de informatie om, in opdracht van de exploitant van deze website, uw websitegebruik te evalueren, rapportage over de websiteactiviteit samen te stellen en overige diensten die samenhangen met website- en internetgebruik aan de exploitant te verlenen. Het IP-adres dat uw browser binnen Google Analytics kenbaar maakt, wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

Google LLC is volgens het US Privacy Shield gecertificeerd om gegevensbescherming te waarborgen op een niveau dat met de AVG overeenkomt. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google LLC gesloten, waarmee Google Inc. ons aantoont dat er adequate en gepaste technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens geïmplementeerd zijn.

Bezwaar en wissen:
U kunt het opslaan van cookies verhinderen via de instellingen van uw browser; wij willen u wel erop wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u verhinderen dat de uit cookies afkomstige en op uw websitegebruik betrekking hebbende gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden verstuurd en door Google worden verwerkt. Dit doet u door via de volgende link een browser-add-on te downloaden en installeren.

De bovengenoemde add-on is in bepaalde situaties niet beschikbaar indien u onze site via de browser van een mobiel apparaat bezoekt. In dat geval, alsook in andere gevallen, kunt u in plaats van de add-on te gebruiken, overdracht en gebruik van uw gegevens bij Google verhinderen door op de volgende link te klikken.

Let op: dit betreft een zogenaamde opt-out-cookie die alleen geldt voor www.torwegge.de en de op dat moment gebruikte browser. Als u de cookies in uw browsergeschiedenis wist, moet u bij een nieuw bezoek aan onze website opnieuw op de link klikken om het gebruik van uw gegevens tegen te gaan. Dit geldt ook wanneer u de site via een andere browser bezoekt.

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld, worden na 14 maanden gewist.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google Analytics vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

U beschikt te allen tijde over het recht op inzage in en bezwaar tegen door ons opgeslagen gegevens overeenkomstig uw rechten als betrokken persoon.

Web Fonts: MyFonts.com

Doel van de verwerking
Deze website maakt gebruik van "myfonts.com", een lettertypedienst van Monotype GmbH ("fonts.com"), Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg, Duitsland ("fonts.com"). De gebruikte lettertypen zijn lokaal geïnstalleerd, uitsluitend het aantal paginaweergaven wordt aan "fonts.com" doorgegeven. Daarbij kan bovendien uw IP-adres aan een server van "fonts.com" worden overgedragen, waar deze in standaard serverlogs wordt opgeslagen. Verdere verwerking van deze gegevens ligt bij "fonts.com"; voor de bijbehorende voorwaarden en mogelijke instellingen, verwijzen we u naar de privacyverklaring (www.monotype.com/legal/privacy-policy) van "fonts.com".

De juridische grondslag voor het gebruik van webfonts is art. 6 I (f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang ligt hierbij in uniformiteit bij het weergeven van lettertypen.

U beschikt te allen tijde over het recht op inzage in en bezwaar tegen door ons opgeslagen gegevens overeenkomstig uw rechten als betrokken persoon.

LiveChatInc

Om contact met ons op te kunnen nemen, stellen wij voor u de live-chat-tool "LiveChatInc" beschikbaar.  Om uw aanvraag te kunnen beantwoorden, worden er gegevens verzameld, opgeslagen en verwerkt. Dit betreft gegevens die u ons vrijwillig beschikbaar stelt tijdens het contact, zoals bijv. uw naam, e-mailadres en bericht. Deze gegevens worden door onze dienstverlener LiveChat, Inc., Suite 1400, Boston, MA 02110-2619 Verenigde Staten van Amerika, opgeslagen op servers binnen de Europese Unie. Alle gegevens en de communicatie via de live-chat-tool, worden beveiligd met 256-Bit-SSL-versleuteling.

Voor meer informatie over gegevensbescherming bij LiveChatInc: https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/

De juridische grondslag hiervoor is art. 6 I (a) AVG, aangezien u door het formulier te gebruiken of ons een e-mail te sturen, akkoord gaat met de verwerking van bovenstaande gegevens. Daarnaast volgt de juridische grondslag ook uit art. 6 I (b), aangezien het opslaan van de gegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan of binnen een overeenkomst.

De gegevens worden gewist wanneer het doel van de opslag komt te vervallen, d.w.z. nadat we de door u ingestuurde aanvraag hebben beantwoord of nadat de betreffende kwestie is afgehandeld.

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming.

Meer informatie over uw recht op wissen en inzage, vindt u onder het kopje "Rechten van de betrokkene".

Toepassing van Matomo / Piwik

Doel van de verwerking
Op deze website wordt gebruik gemaakt van de webanalysedienst Matomo (Piwik). Hiertoe worden in bepaalde situaties cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die lokaal worden opgeslagen in het tijdelijk geheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker. Deze cookies maken het onder andere mogelijk de internetbrowser bij een nieuw bezoek te herkennen. De gegevens die hiermee worden verzameld (waaronder uw gepseudonimiseerde IP-adres) worden op onze servers verwerkt.

De door cookies gegenereerde informatie in het gepseudonimiseerde gebruikersprofiel wordt niet gebruikt om de bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren en wordt niet gekoppeld aan persoonsgegevens van de persoon achter het pseudoniem.

Indien u het niet eens bent met de opslag en evaluatie van gegevens over uw bezoek, kunt u te allen tijde per muisklik bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik hiervan. In dat geval wordt er een zogenaamde opt-out-cookie in uw webbrowser geplaatst, met als gevolg dat Matomo geen sessiegegevens verzamelt. Houd er rekening mee dat bij het wissen van alle cookies ook de opt-out-cookie wordt verwijderd en u deze eventueel opnieuw moet activeren.

Hier kunt u bepalen of er een unieke webanalyse-cookie in uw browser mag worden geplaatst, waarmee de exploitant van deze website verschillende statistieken kan verzamelen en analyseren. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u hieronder het vinkje weghalen om de deactivatie-cookie van Matomo in uw browser te plaatsen. 

De juridische grondslag hiervoor is art. 6 I (f) AVG.  Ons gerechtvaardigde belang volgt uit het feit dat we op basis van de statistische analyse van gebruikersgedrag aanpassingen kunnen doorvoeren voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

OpenStreetMap

Doel van de verwerking
Voor het weergeven van geografische gegevens maken we gebruik van "OpenStreetMap". OpenStreetMap is een open source-project voor gratis te gebruiken geografische gegevens. Voor een correcte weergave van de kaart, wordt er informatie over het gebruik van deze website, waaronder uw IP-adres, aan OpenStreetMap doorgegeven. OpenStreetMap slaat geen gegevens op over de gebruiker; gegevens over afspraken worden uitsluitend op onze servers opgeslagen. Meer informatie hierover vindt u op http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ

Facebook-fanpage

Doel van de verwerking

Om met onze klanten te kunnen communiceren, om nieuwe producten of diensten te promoten, en algemene informatie over ons bedrijf en personeel te verspreiden, onderhouden we een zogenaamde Facebook-fanpage. Klanten en belangstellenden kunnen zich op onze pagina abonneren door op de "Vind ik leuk" knop te klikken, waarna zij regelmatig informatie van ons bedrijf ontvangen in hun nieuwsoverzicht op Facebook. Wij willen u erop wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw gebruik van deze Facebook-fanpage en de bijbehorende functies. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (bijv. het plaatsen van opmerkingen, delen, liken).

Voor het onderhouden van onze Facebook-fanpage maken we gebruik van het technische platform en de diensten van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u onze Facebook-fanpage bezoekt, verzamelt Facebook onder andere uw IP-adres en andere gegevens die in de vorm van cookies op uw pc aanwezig zijn. Het cookie-beleid van Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/policies/cookies/. De gegevens worden gebruikt om ons als beheerder van een Facebook-pagina statistische gegevens te verschaffen over de gebruikmaking van onze Facebook-fanpage.

Facebook heeft meer informatie hierover beschikbaar gesteld onder de volgende link: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights

De gegevens die in dit kader over u worden verzameld, worden door Facebook Ltd. verwerkt en daarbij eventueel aan landen buiten de Europese Unie verzonden. Algemene informatie over welke gegevens Facebook verkrijgt en hoe deze gebruikt worden, beschrijft Facebook in zijn gegevensbeleid op https://www.facebook.com/about/privacy/. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en over de beschikbare advertentie-instellingen.

Over de manier waarop Facebook de gegevens van uw bezoek aan Facebook-pagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in welke omvang activiteit op de Facebook-fanpage aan individuele gebruikers wordt gekoppeld, hoe lang Facebook deze gegevens opslaat en of gegevens uit een bezoek aan de Facebook-fanpage aan derden worden doorgegeven, geeft Facebook geen uitsluitsel en is ons daarom niet bekend.

Wanneer u gebruik maakt van interactieve paginafuncties (Vind ik leuk, opmerkingen plaatsen, delen, berichten, etc.), verschijnt er een inlogvenster van Facebook. Als u zich hierin aanmeldt, bent u voor Facebook opnieuw herkenbaar als specifieke gebruiker.

Informatie over hoe u de aanwezige gegevens kunt beheren of wissen, vindt u in het gegevensbeleid van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.

Bij het beheer van onze Facebook-fanpage, verzamelen en verwerken we geen aanvullende persoonsgegevens. Facebook verstrekt ons in de paginastatistieken of "Page Insights" uitsluitend samengevatte gegevens, welke ons inzicht verschaffen in de wijze waarop mensen interactie hebben met onze pagina. Meer informatie hierover vindt u op https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Voor het plaatsen van advertenties (Facebook Ads) kunnen wij deze gegevens alleen aan bepaalde groepen van personen of geïnteresseerden toekennen. Daarbij is het niet mogelijk de gegevens op een individuele gebruiker terug te voeren.

Indien u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via datenschutz@torwegge.de. Op basis van een overeenkomst met Facebook over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, zullen wij uw aanvraag voor informatie of inzage onmiddellijk bij Facebook indienen, aangezien Facebook als platformaanbieder de enige is met toegang tot de persoonsgegevens van de gebruiker. Alleen zij kunnen hierover informatie verstrekken en ingaan op verdere kwesties omtrent uw rechten als betrokkene conform de AVG. Lees meer hierover in het "Addendum Verantwoordelijke Paginastatistieken" op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De juridische grondslag hiervoor is art. 6 I (f) AVG.  Ons gerechtvaardigde belang ligt in het bieden van moderne, directe en ondersteunende mogelijkheden voor informatieverstrekking, service en interactie voor/met gebruikers/bezoekers en het op deze wijze continu verbeteren van onze service.

Meer informatie over Facebook en andere sociale netwerken, en tips voor het beschermen van uw gegevens in het kader van privacy-instellingen, vindt u bijvoorbeeld op www.youngdata.de.

Gegevensbeveiliging/versleuteling

Deze website maakt gebruik van "Hypertext Transfer Protocol Secure" (https). De verbinding tussen uw browser en onze server is versleuteld.

Rechten van betrokkenen

Volgens art. 15 van de AVG heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, met inbegrip van eventuele ontvangers en de geplande bewaartermijn. Indien er onjuiste persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft u volgens art. 16 van de AVG recht op rectificatie. Binnen de bestaande wettelijke voorwaarden, kunt u eisen dat gegevens gewist of slechts beperkt verwerkt worden, of bezwaar maken tegen de verwerking (art. 17, 18 en 21 AVG).

Indien u de gegevens wilt laten wissen, maar wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren, wordt de toegang tot uw gegevens beperkt (geblokkeerd). Dit geldt ook in geval van bezwaar. Uw recht op dataportabiliteit kunt u uitoefenen voor zover de ontvanger en wijzelf hiervoor over de technische mogelijkheden beschikken.

Voor alle kwesties omtrent uw rechten als betrokken persoon, kunt u via datenschutz(at)torwegge.de contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Geldigheid en wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Dit gebeurt doorgaans bij doorontwikkeling of wijziging van een door ons gebruikte dienst. De huidige privacyverklaring kunt u op onze website inzien. Versie van deze verklaring: 12-02-2019

Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens, leest u op de pagina Verplichte informatie over gegevensbescherming